Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Konkurs dla: mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

POIR Działanie 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

NABÓR 1 września 2015 r. – 30 października 2015 r.

 

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Minimalna wartość projektu – 2 000 000 PLN kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna wartość projektu – 50 000 000 PLN.
Dofinansowanie w zakresie infrastruktury max 70 %
W zakresie prac rozwojowych- maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż miro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.