Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Dotacje na Badania i Rozwój.

Lubelska Agencja Wspierania przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1. Osi Priorytetowej, Działanie 1.2.

Termin składania wniosków: 31.12.2015 – 18.02.2016

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
 • duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in.:

 • koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
 • koszty personelu zaangażowanego w projekt;
 • koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji.

Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

Badania przemysłowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%
 • średnie przedsiębiorstwa: 75%
 • duże przedsiębiorstwa: 65%

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%
 • duże przedsiębiorstwa: 40%

Zapraszamy do kontaktu!